Yleisesti ottaen toimintatutkimuksen tarkoituksena on tiettyyn käytännön tilanteeseen sidotun ongelman ratkaiseminen siten, että osallistujat kehittävät pääsääntöisesti omia käytänteitään ja tutkija osallistuu yhteistyössä kohdeyhteisön jäsenten kanssa tutkimusprosessiin. Menetelmä on systemaattinen oppimisprosessi, jossa osallistujat oppivat teoretisoimaan käytäntöjään sekä pohtimalla olosuhteitansa, toimintojansa ja päätöksiänsä että tulemalla tietoiseksi näiden välisistä suhteista.

Oma taustani toimintatutkimuksen piirissä lähtee 1980-luvun loppupuolelta, jolloin olin mukana Sosiaalityön tutkiva kehittäminen –hankkeessa, ja sitä myöten tutustuin erityisesti kehittävän työntutkimuksen metodologiaan.

Argyris, C & Schön, DA (1978)
Organizational Learning: a Theory of Action Perspective.
Reading, MA: Addison-Wesley.

Boyd, NM & Bright, DS (2007)
Appreciative inquiry as a mode of action research for community psychology.
Journal of Community Psychology, 35 (8), 1019-1036.

Carr, W & Kemmis, S (1986)
Becoming critical: Knowing through action research..
Victoria, AU: Deakin University Press.

Engeström, Y (1990)
Learning, Working and Imagining: Twelve Studies in Activity Theory.
Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.

Engeström, Y (1995)
Kehittävä työntutkimus. Perusteita, tuloksia ja haasteita.
Hallinnon kehittämiskeskus. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Somekh, B (2006)
Action research: a methodology for change and development.
Maidenhead: Open University Press.