Coaching on coachin ja asiakkaan välinen yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta kehittämään henkilökohtaista ja ammatillista potentiaaliaan. Tämä tarkoittaa sitä, että coaching on aina myös oppimisprosessi, niin asiakkaalle kuin coachillekin. Oma oppimiskäsitykseni nojaa konstruktivismiin: sen mukaan tieto syntyy oppijan mielessä siten, että hän rakentaa sen itse vastaanottamastaan informaatiosta. Syvällinen oppiminen ei tapahdu informaatiota siirtämällä, vaan tulkitsemalla tuota informaatiota ja hakemalla sille uusia merkityksiä.

Boud, D & Keogh, R & Walker, D (eds.) (1994)
Reflection: Turning Experience into Learning.
London: Kogan Page.

Brockbank, A & McGill, I (2006)
Facilitating Reflective Learning Through Mentoring & Coaching.
London: Kogan Page.

Schön, D (1983)
The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action.
New York, NY: Basic Books.

Turjanmaa, P (2005)
Laadun oppiminen pienissä yrityksissä: mallin konstruointi ja kehittäminen.
Jyväskylä Studies in Business and Economics 41. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

Tynjälä, P (1999)
Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen perusteita.
Tampere: Kirjayhtymä.

myös:
Argyris, C & Schön, DA (1978)
Organizational Learning: a Theory of Action Perspective.
Reading, MA: Addison-Wesley.